Terminale verzorging

Tender Love and Care

Terminale verzorging, ondersteuning en begeleiding door Thuiszorg Ernestine.

Voor veel mensen is het fijn om in de laatste fase van hun leven in hun eigen omgeving te verblijven. Indien u hebt besloten om thuis te overlijden, dan heeft u, uw naaste partner, kinderen, familie of vrienden zorg nodig. Begeleiding en ondersteuning door uw huisarts is noodzakelijk, maar ook verpleegkundige zorg, toegesneden op uw ziektebeeld. Vaak zijn er geen medische redenen om in de terminale fase in het ziekenhuis te blijven. U kunt dan thuis verzorgd worden en een waardige levensavond tegemoet zien.


Wat kunt u van Thuiszorg Ernestine verwachten als u besluit om zorg bij ons in te kopen?

Wij brengen u graag in een gesprek op de hoogte van de zaken die u van ons kunt verwachten. Wij zullen met u overleggen welke werkzaamheden u graag van ons zou willen ontvangen. Er wordt hierbij vooral aandacht besteed aan de wensen van de toekomstige cliënt zelf, de naasten en de kinderen, en verder de mantelzorgers en een ieder die bij u als persoon betrokken is.


Elke verpleegkundige in dienst van onze thuiszorgorganisatie werkt onder leiding van een huisarts of specialist van het ziekenhuis. De A-verpleegkundigen zijn bekwaam en BIG-geregistreerd. Zij worden bijgeschoold gedurende de tijd dat zij werkzaam zijn als verpleegkundige. De Inspectie Volksgezondheid houdt hierop landelijk toezicht. Onze organisatie heeft een Raad van Toezicht, zoals dat verplicht is gesteld voor iedere zorginstelling. Deze raad ziet mede toe of de zorgplicht optimaal wordt uitgevoerd.

De verpleegkundige zorg wordt bij ons aangevraagd door het ziekenhuis of de huisarts. Dit is dan de eerste stap in het zorgplan waarmee wij aan de slag gaan. Is een dergelijk zorgplan nog niet vastgelegd, dan kan Thuiszorg Ernestine dit in overleg met u en uw naasten opstellen en contact leggen met uw huisarts of specialist. Wordt het plan akkoord bevonden en ondertekend, dan kan Thuiszorg Ernestine het bij u thuis gaan uitvoeren.


De verpleegkundigen en de arts zullen zich, zoals de wet voorschrijft, inzetten om uw pijn te verzachten. Wij zullen u Tender behandelen. Dat betekent voor ons dat wij zacht en liefdevol met u omgaan. Uw lichaam gaat misschien meer pijn doen naarmate u achteruit gaat. Zelfs de normale menselijke aanrakingen bij uw dagelijkse verzorging, zoals het wassen in de ochtend, de hulp bij de voeding of een kus op de wang van degenen die van u houden kunnen pijn doen. De arts zal dan ook de volledige controle hebben over uw pijnbestrijding. De verpleegkundige van Thuiszorg Ernestine zal zijn regels nauwgezet opvolgen of hem vragen zelf de handelingen uit te voeren. Er zijn ook een aantal zaken die onze organisatie zonder hulp van de (huis)arts kan uitvoeren. U kunt hierbij denken aan verzorging, begeleiding en ondersteuning van uzelf en uw naasten. Wij willen van u graag horen wat u verwacht en wat uw wensen zijn voor de komende tijd. Thuiszorg Ernestine kan op deze manier betrokken zijn en blijven bij wat u graag zou willen en wat u absoluut niet wilt.


Wij zullen uw wensen en plannen zoveel mogelijk ondersteunen en als nodig bijvoorbeeld vervoer regelen, met u meereizen als u nog een keer een weekend weg zou willen. Uw (huis)arts moet hier toestemming voor geven, maar wij zullen ervoor zorgen dat op de plek van bestemming alles geregeld is op het gebied van noodzakelijke medische zorg. Dit is onze Love aan u. Wij willen samen met u werken aan een vertrouwde omgeving. Thuiszorg Ernestine brengt ritme in uw dag en is gastvrouw als de verzorging dat toelaat. Licht huishoudelijk werk is mogelijk, maar de wekelijkse huishoudelijke klussen dienen verricht te worden door een huishoudelijke hulp. Thuiszorg Ernestine kan wel met voorrang zo'n huishoudelijke hulp voor u regelen. De familie wordt bij al deze activiteiten betrokken en de afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De afsprakenlijst wordt door alle betrokkenen ondertekend om er voor te zorgen dat iedereen zijn taak (er)kent in moeilijke tijden.


Graag werken we samen met de naaste familie om de zorg van uw geliefde te waarborgen. Wij bespreken wat wij van u verwachten bij de zorg hiervoor en wat u van ons kunt verwachten, de Care. U bent verzekerd van een vast team, bestaande uit maximaal 9 mensen. Dit team heeft wekelijks overleg over de gang van zaken. Het zorgplan stellen wij op in de vorm van een draaiboek, gericht op de huidige situatie en met doelen voor de (nabije) toekomst om deze levensfase zo prettig mogelijk te maken. Thuiszorg Ernestine heeft toegang tot een eigen medisch adviseur: in de persoon van een arts in haar Raad van Toezicht. Bij problemen kan hem eventueel om advies worden gevraagd, hij zal echter nooit de behandeling overnemen. Thuiszorg Ernestine werkt met professionals. Zij weten als geen ander wat te doen bij onze Tender Love and Care terminale zorg begeleiding. Wij hopen dat onze leerlingen af en toe mogen meedraaien, maar dat gebeurt echter alleen als wij uw toestemming hebben.


Wilt u de volgende zaken voor ons overdenken? In ons eerste consult zullen deze onderwerpen namelijk aan de orde komen.


Thuiszorg Ernestine wil zorg verlenen aan u en uw dierbaren, maar zal ook een goede gast zijn in uw huis. Wij willen steun bieden in moeilijke tijden en de cliënt zal, wat er ook gebeurt, altijd centraal staan.